فاطمه جعفری
 دانشجوی ممتاز با معدل 30/19
 ملیحه سعیدی پور
 دانشجوی ممتاز با معدل 44/17
 محمدصادق سعدالدین
 دانشجوی ممتاز با معدل 89/19
 ربابه عمـرانی
 دانشجوی ممتاز با معدل 96/19
 فاطمه محقق
 دانشجوی ممتاز با معدل 70/19
 علی اکبر کـرد
 دانشجوی ممتاز با معدل64/19
 نسترن عربی
 دانشجوی ممتاز با معدل68/19
 مرتضی حسین سعیدی
 دانشجوی ممتاز با معدل 06/19
 رباب نعمت زاده
 دانشجوی ممتاز با معدل 52/19