اطلاعیه سرویس ایاب و ذهاب در نیم سال تابستان 94

نسخه مناسب چاپ

برنامه سریس های ایاب و ذهاب دانشگاه در نیم سال تابستان 94 به شرح زیر خواهد بود .

1- از تاریخ 94/3/30 لغایت 94/3/31 سرویس دهی با فاصله زمانی حداکثر 15 دقیقه بین هر دو سرویس صورت خواهد گرفت.

2- از تاریخ 94/4/1 لغایت 94/5/26 سرویس دهی، با فاصله زمانی حداکثر 10 دقیقه بین هر دو سرویس صورت خواهد پذیرفت.

تبصره مهم: در بازه زمانی بند 2 ، به دلیل عدم ارائه خدمات آموزشی در روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته، سرویس دهی صورت نخواهد پذیرفت.

3- از تاریخ 94/5/31  لغایت  94/6/5  بر اساس برنامه امتحانی ، سرویس دهی صورت خواهد گرفت.

                                                                                                                                حوزه معاونت دانشجویی

تعریف نشده
تگ: 
Share