اطلاعیه شماره"2" درخواست وام بانک مهر ایران

نسخه مناسب چاپ

آندسته از دانشجویانی که در سامانه ساجد  درخواست وام بانک مهر ایران داده اند و مصوبه سازمان صادر شده است می توانند به هر بانک مهر ایران در سراسر کشور مراجعه نموده و نسبت به دریافت وام خود اقدام نمایند.( وام به حساب شهریه واریز می شود)

 

  • معاونت توسعه، مدیریت و منابع
تعریف نشده