زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول 99-98

نسخه مناسب چاپ

 

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 98

تاریخ

ورودی

98/6/9

95 و ماقبل

98/6/10

96

98/6/11

97

98/6/12 الی 98/6/21

کلیه ورودی ها

 

 

فارسی