قابل توجه دانشجویانی که با توجه به شیوع ویروس کرونا موفق به انتخاب واحد نشده اند

نسخه مناسب چاپ

دانشجویان مهلت دارند تا روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۱ به صورت غیرحضوری با تماس با شماره کارشناسان و مسئولان آموزشی در جدول مندرج اقدام به ثبت انتخاب واحد خود نمایند.​
 

ایام هفته

شیفت بندی حضور همکاران دانشکده فنی وو مهندسی

شیفت بندی حضور همکاران دانشکده علوم انسانی

یکشنبه

آقای محمد رضا کاشی     تلفن همراه: 09122315004
تلفن مستقیم: 33654236

آقای امین رستمی     تلفن همراه: 09362280238
تلفن داخلی: 3302

دوشنبه

آقای مجتبی خیرخواهان     تلفن همراه: 09336275235
تلفن داخلی: 3315

آقای حسن رستم زاده     تلفن همراه: 09125318306
تلفن داخلی: 3360

سه شنبه

خانم میترا ره گشای     تلفن همراه: 09037349023
تلفن داخلی: 3378

آقای محسن سهرابی     تبفن همراه: 09215915923
تلفن داخلی: 3348

چهارشنبه

آقای مجتبی خیرخواهان:     تلفن همراه:09336275235
تلفن داخلی: 3315

آقای علی اعوانی     تلفن همراه: 09122316505
تلفن داخلی: 3336

پنجشنبه

آقای محمدرضا کاشی     تلفن همراه: 09122315004
تلفن مستقیم: 33654236

آقای امین رستمی     تلفن همراه: 09362280238
تلفن داخلی: 3302

 
 

 

فارسی
Share