دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اسناد مزایده نانوایی دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان(تمدید شد)

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان درنظر دارد پخت نان در نانوایی واقع درسایت مجتمع خود را ازطریق مزایده وبا بالاترین نرخ  پیشنهادی به افراد واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان میتوانند با دردست داشتن فیش واریزی به  مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب 0105696821000 کد شناسه 108بانک ملی شعبه میدان معلم سمنان جهت خرید اسناد به دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه مراجعه نمایند.

تاریخ : 
1394/08/30

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس