دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

تخلیه تلفنی

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

بخش اول – توصيه هاي حفاظتي در خصوص تخليه تلفني :

 از دادن شماره تلفن هاي غيرعمومي به افراد ناشناس خود داري كنيد.

 هرگونه اطلاعات درون سازماني كه دانستن آن براي عموم جايز نيست، نبايد فاش شود.

 برخي اوقات تماس گيرنده، اتفاق مد نظر را به صورتي كه مخاطب تحريك شده و اطلاعات بيشتري بدهد تعريف مي نمايد.

 صرف اين كه طرف تماس به شما يك شماره داد، دليل صحت او نيست بلكه بايد شماره را بررسي نماييد.

 دادن اطلاعات به تماس گیرنده را به تماس تلفنی خودتان موکول کنید که ضمن اخذ شماره تلفن و چک کردن آن برقرار خواهید کرد.

آن خاموشي كه براي تو سلامت باشد، بهتر از گفتاري است كه به دنبالش برايت ملامت باشد.

 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس