دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

تشویق مقالات

نسخه مناسب چاپ

تشویق مقالات

 

مرحله 1: تکمیل فرم تعهدنامه انتشار مقالات علمی     دانلود فرم تعهد نامه

مرحله 2: ارائه فرم تکمیل شده به همراه مدارکی که در فرم قید شده است به دفتر  پژوهش دانشکده

مرحله 3: بررسی مدارک ارائه شده توسط مدیر امور پژوهشی واحد

مرحله 4: طرح موضوع در جلسه شورای پژوهشی واحد

مرحله 5: ارائه به معاونت اداری و مالی واحد و پرداخت مبلغ تشویقی

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس