دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

سخنرانی علمی

شما اینجا هستید

 

مدیر پژوهش

بخشنامه هاي پژوهش

تشويق مقالات

امور سفرهای علمی

بازدیدهای علمی

سخنرانی علمی وکارگاه پژوهشی

تیم های تحقیقاتی

ارزیابی مقالات علمی در مجلات :

دفتر طرحهای پژوهشی :

امور انتشارات کتب علمی :

امور انتشارات مجلات علمی :

 

نسخه مناسب چاپ

SMTP -> ERROR: Failed to connect to server: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. (10060)

مراحل درخواست و تصويب سخنراني علمي 


1- تكميل فرم درخواست برگزاري سخنراني علمي- پژوهشي

2- تاييد مديرگروه و تعيين اعضاء هيئت علمي ناظر بر سخنراني

3- ارائه درخواست تاييد شده به مدير پژوهش جهت طرح در شوراي پژوهشي

4- تاييد شوراي پژوهشي و معاونت پژوهشي

5- تعيين سالن و تاريخ برگزاري سخنراني و هماهنگی با كارشناس پژوهش

6- ارائه سخنراني

7- ارائه صورتجلسه برگزاري سخنراني علمي و فايل سخنراني به كارشناس پژوهش

8- تاييد مدير و معاون پژوهش


دانلود فرم درخواست برگزاري سخنراني علمي

دانلود صورتجلسه برگزاري سخنراني علمي

دانلود فرم ارزیابی سخنرانی

ابلاغیه ناظر

دانلود فرم درخواست برگزاري کارگاه پژوهشی

 

 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس