دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

سوالات متداول طرح پژوهشی

شما اینجا هستید

 

مدیر پژوهش

بخشنامه هاي پژوهش

تشويق مقالات

امور سفرهای علمی

بازدیدهای علمی

سخنرانی علمی وکارگاه پژوهشی

تیم های تحقیقاتی

ارزیابی مقالات علمی در مجلات :

دفتر طرحهای پژوهشی :

امور انتشارات کتب علمی :

امور انتشارات مجلات علمی :

 

نسخه مناسب چاپ

سوال: چه كساني مي توانند طرح هاي پژوهشـــي درون دانشگاهــــي اجــــرا نمايند؟

تمام اعضاي هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت و مدعو مي توانند طرح پژوهشي اجرا نمايند . اعضاي هيات علمي تمام وقت مي توانند دو طرح پژوهشي در حال اجرا داشته باشند به دو شرط اينكه.جمع ساعات كاري آنها در دو طرح بيش از 100 ساعت در ماه نباشدهر دو طرح آنها با مبلغ كمتر از 50 ميليون ريال تعريف نشده باشد (بر اساس بخشنامه جديد ) يعني يك طرح آنها حتما بايستي بيش از 50 ميليون ريال باشد .در ضمن اعضاي هيات علمي نيمه وقت نيز فقط يك طرح پژوهشي مي توانند داشته باشند . .

*********************************************************************************

سوال : يك طرح پژوهشي تا مرحله تصويب چه مراحلي را طي مي كند و چه مدت بطول مي انجامد؟

جواب :پس از ثبت يك طرح پژوهشي از طريق پورتال اساتيد ، و تائيد آن توسط كارشناس پژوهشي ،  جهت ارزيابي ارسال مي شود و به فراخور داوري بين 1 ماه تا2 ماه زمان داوري طول مي كشد و سپس در شوراي پژوهشي مطرح و نتيجه به پيشنهاد دهنده طرح اعلام مي شود .

*********************************************************************************

سوال:  پرداخت هاي مالي به مجريان طرحهاي پژوهشي چگونـــه و بــــه چـــه ميزاني است؟
جواب : طرح‌هايي كه قرار داد اجرا تنظيم كرده اند براي شروع كار 35% كل بودجه بعنوان پيش پرداخت داده مي شود . پس از گذشت چند ماه و با ارائه گزارش پيشرفت علمي طرح  40% ديگر از بودجه طرح پرداخت مي شود.

*********************************************************************************

سوال :نتايج يك طرح پژوهشي چگونه بايد ارائه شود ؟

جواب : نتايج طرح بايستي به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان ارائه شود در ذكر محل كار ( Affiliation) ذكر نام دانشگاه بصورت هاي زير ضروري است در غير اين صورت مورد پذيرش نمي باشد:

* به فارسي: گروه........، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامي، سمنان، ایران

به انگليسي:   Department of ..., semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

همچنين در مقــــالات مستخرج از طــــــرح بايســـــتي در قسمت تشكر و قدردانــــي  ( Aknowlegement ) حتما ذكر گردد كه اين طرح با حمايت مالي و معنوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان اجرا شده است.

*********************************************************************************

سوال : آيا به مقالات علمي مستخرج از گزارش نهايي طرح پژوهشي جايزه تعلق مي گيرد؟

جواب : خير . به مقالاتي كه مجري موظف به ارائه آن(ها) بوده است جايزه تعلق نمي گيرد ولي به مقالات اضافه بر تعهد طرح جايزه تعلق خواهد گرفت.

*********************************************************************************

سوال : درصورت عدم اتمام طرح يا عدم تائيد گزارش آن چه وضعيتي پيش ميآيد؟

جواب : درصورتي كه طرح در نيمه راه متوقف شده باشد تمامي هزينه ها عودت ميشود. در صورتي كه صرفا انجام تعهدات (گزارش نهايي و مقاله ) انجام نگرفته باشد 25% الباقي بودجه كه بعنوان حسن انجام كار مي باشد پرداخت نخواهد شد.

ساير سوالات خود را مي توانيد با كارشناس طرحهاي پژوهشي از طريق آدرس هاي ذكر شده در زير در ميان گذاريد .

*********************************************************************************

سوال : مبلغ طرح هاي درون دانشگاهي چه ميزان است؟

جواب : مبلغ طرح هاي پژوهشي درون دانشگاهي در حال حاضر و با توجه به بخشنامه به 4 قسمت بر اساس مبلغ تقسيم شده است؛

1) طرحهاي پژوهشي كمتر از 50 ميليون ريال

2) طرح‌هاي پژوهشي بين 50 تا 100 ميليون ريال

3) طرحهاي پژوهشي بين 100 تا 150 ميليون ريال

4) طرح‌هاي پژوهشي بيش از 150 ميليون ريال 

   چنانچه رويكرد طرح توليد علم باشد و مجري قصد داشته باشد از طرح خود مقاله استخراج نمايد در تمام گروههاي چهارگانه فوق مبناي تعيين نوع مقاله با نظر شوراي پژوهشي خواهد بود . كه در غالب موارد از مقالات ISI و علمي پژوهشي تعيين خواهد شد . همچنين منظور از مجله هاي ISI آن دسته از مجله هاي معتبري هستند كه web of science بوده و داراي impact factor هستند (بخشنامه 311805 مورخ20/9/91)

 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس