دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

طرح پژوهشی

نسخه مناسب چاپ

طرح های پژوهشی

 

مرحله 1: تکمیل فرم صفر توسط مجری طرح پژوهشی و ارائه آن به دفتر معاونت پژوهش و فن آوری واحد        فرم صفر

مرحله 2: ارسال طرح پژوهشی به داور توسط معاون پژوهش و فن آوری واحد 

مرحله 3: انعکاس نظرات داور طرح پژوهشی به مجری آن

مرحله 4: انجام اصلاحات مورد نظر داور در صورت وجود توسط مجری طرح پژوهشی 

مرحله 5: ارسال مجدد به داور و تایید داور

مرحله 6: ارائه طرح پژوهشی در شورای پژوهشی واحد 

مرحله 7: موافقت ریاست واحد با اجرای طرح پژوهشی مربوطه

مرحله 8: عقد قرارداد اجرای طرح پژوهشی بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و مجری آن

مرحله 9: ارسال قرارداد طرح پژوهشی به معاونت اداری و مالی واحد به منظور پرداخت 35% از مبلغ طرح پژوهشی

مرحله 10: ارائه گزارش دوره ای مجری طرح به دانشگاه

مرحله 11: ارسال گزارش دوره ای طرح پژوهشی به داور

مرحله 12: انجام اصلاحات مورد نظر داور توسط مجری طرح پژوهشی

مرحله 13: ارائه گزارش میان دوره ای طرح پژوهشی در شورای پژوهشی واحد

مرحله 14: ارسال گزارش به معاونت اداری و مالی واحد به منظور پرداخت 40% از مبلغ طرح پژوهشی

مرحله 15: ارائه گزارش نهایی طرح پژوهشی انجام شده به دفتر معاونت پژوهش و فن آوری واحد

مرحله 16: ارائه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی به دفتر معاونت پژوهش و فن آوری واحد

مرحله 17: ارسال مستندات مربوط به اتمام طرح پژوهشی مربوط از طرف معاونت پژوهش و فن آوری واحد به معاونت اداری و مالی و پرداخت 25% پایانی از مبلغ طرح پژوهشی

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس