دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

فرم ها و بخشنامه های طرح پژوهشی

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ
فرم ها و دستورالعمل هاي موردنيازجهت طرح هاي پژوهشي
 
forudaa-paper-iconفـــــــــــــرم صفر طــرح پژوهشي                                   ( دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــت word)
forudaa-paper-iconجدول رويكردها و تعهدات مجــــري                                 دانلــــــــــــــــود فرمــــــــــــــــت pdf)
forudaa-paper-iconفـــــــــــــرمت ارائه گـزارش نهايي                                 ( دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــــــت pdf)
 
فرم سخرانی مربوط به نتایج طرح های پژوهشی           ( دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــت word)forudaa-paper-icon
 دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی ( دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــت PDF)forudaa-paper-icon
 بخشنامه دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی   ( دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــت PDF)forudaa-paper-icon

 
forudaa-paper-icon

فرم پیشنهاد برنامه تحقیقاتی اعضای هیئت علمی برنامه 5 ساله         (  دانلـــــــــــــود فرمـــــــــــــــــت    word  )

 

آخرين ضوابط وآيين نامه هاي طرح هاي پژوهشي

 

forudaa-paper-iconآئين نامه اعطاي اختيارات به واحد ها و مناطق دانشگاهي جهت استفاده از بودجه طرحهاي پژوهشي مستقل دانشگاه ازاد اسلامي

 

 

 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس