دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مقررات تردد با خودرو

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

 ائین نامه سازماندهی تردد خودرو در دانشگاه ازاد اسلامی

 

مقدمه:

به منظور سازماندهی،کنترل و نظارت صحیح بر تردد وسایل نقلیه در دانشگاه ازاد اسلامی واحد سمنان و با توجه به مسوولیت حراست و حفاظت فیزیکی دانشگاه د راین خصوص ایین نامه طرح سازماندهی تردد خودرو در دانشگاه به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

الف:مقررات

 1. کلیه افرادی که با دانشگاه همکاری می نمایند اعم از اساتید مدعو،پیمانکاران ساختمانی و...در صورت داشتن خودروی شخصی می توانند بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در این ایین نامه متقاضی دریافت مجوز تردد در دانشگاه باشند.

  تبصره:ارسال و تکمیل فرمجهت دریافت مجوز تردد به منزله مطالعه کامل ایین نامه طرح سازماندهی تردد خودرو از سوی متقاضی می باشد و لذا دارنده بر چسب تردد ملزم به رعایت کلیه مفاد ایین نامه می باشد.

  2-برچسب های مربوط به تردد وسایل نقلیه در دانشگاه در رنگهای مختلف و با مدت اعتبار متفاوت به شرح ذیل تهیه شده است:

  برچسب مدرسین حق التدریس و مدعو با رنگ،مسئولین شرکتهای خدماتی و...با رنگ،پرسنل شرکتی،پرسنل بانک با رنگ،پیمانکاران عمرانی و عوامل انها به رنگ می باشد.

  3-رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ضوابط داخلی  که از سوی حراست و حفاظت فیزیکی دانشگاه در خصوص چگونگی تردد،پارکینگ،سرعت مجاز و...در دانشگاه الزامی است.بدیهی است عوامل راهنمایی و رانندگی برابر مقررات با تخلفات رانمایی و رانندگی برخورد و اعمال قانون می نمایند.

  4-هر گونه ایراد خسارت به اموال دانشگاه (به علت بی احتیاطی و یا ناشی از عدم رعایت مقرات)مستلزم جبران خسارت بوده و طبق نظر کارشناسان ،برابر مقررات به ان رسیدگی خواهد شد.

  5-حفاظت فیزیکی دانشگاه به منظور انجام ماموریت های محوله مجاز می باشد در حضور مالک خودرو یا راننده نسبت به بازرسی خودرو اقدام نماید.

   

  ب:چگونگی صدور برچسب تردد

  1-واجدین شرایط می توانند تقاضای خود برای اخذ برچسب تردد را به دفتر جذب هیات علمی یا حفاظت فیزیکی ارسال نمایند.

  2-برچسب صادره باید در قسمت بالا شیشه جلوی خودرو (سمت راننده)،بطوریکه مشاهده ان توسط نیروهای حفاظت فیزیکی به سهولت امکان پذیر باشد نصب شود.

  3-دارنده خودرو موظف است در صورت هر گونه تغییر وضعیت (پایان همکاری،واگذاری یا تعویض خودرو و...)برچسب تردد را جهت تسویه حساب به حفاظت فیزیکی واحد تحویل نماید.بدیهی است صدور برچسب تردد با مشخصات جدید منوط به ارائه برچسب قبلی است.

  4-تمدید اعتبار برچسب تردد وهمچنین صدور مجوز المثنی،مستلزم رعایت این ایین نامه می باشد.

   

    ج-مشخصات و مختصات برچسب های تردد

  1-شماره پلاک انتظامی خودرو در کادر وسط برچسب ذکر می شود.

  2-شماره مسلسل برچسب ان در قسمت پائین (سمت راست)درج شده است.

  3-ابعاد برچسب 7*9سانتیمتر می باشد.

  4-مدت اعتبار برچسب یکساله می باشد.

   

   

   

   

                                                   دفتر حراست واحد سمنان

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس