دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مناقصه واگذاری انتشارات 97

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

آگهی مزایده انتشارات دانشجویی

     دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان در نظر دارد خدمات مربوط به انتشارات دانشجویی خود شامل فتوکپی ، صحافی و تایپ و همچنین خدمات کتابفروشی مورد نیاز دانشجویان خود را از طریق برگزاري مزایده عمومي به یکی از شرکت‌هاو مؤسسات معتبرو یا  اشخاص حقیقی ذیصلاح که در زمینه فوق الذکر فعالیت دارند واگذار نماید.  لذا ازمتقاضیان دعــوت می شود جهت دریافت اطلاعات، حداكثرظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی ذیل مراجعه ونسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.شرایط به شرح ذیل می باشد:

۱- سپرده شركت درمزایده مبلغ  -/30000000 ريال ( سی میلیون ريال) مي باشد كه مي بايست به حساب سپرده شماره 0215979799004 با کد شناسه 108 نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي سمنان واريز و يا درقالب ضمانتنامه معتبر بانكي با موضوع شركت درمزایده ارائه گردد.

۲- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

۳ – دانشگاه در رد يا قبول هركدام از پيشنهادات مجاز است .

۴– بابت خرید اسناد مبلغ -/400000 ريال (چهارصد هزار ریال ) به حساب سپرده شماره 0105696821000 با کد شناسه 108  نزد بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسلامي سمنان واريز و اصل فيش را همراه با اسناد ارسال نمایند .

۵- مدت قبول و تسلیم پیشنهادها حداکثر ده روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی می باشد.

 نشانی: سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ساختمان اداری، واحد تدارکات.

تلفن : 51-33654040                                  

                                                                                                                                                  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

تاریخ : 
1397/08/23

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس