------------------------------------------
  صفحه اصلی
   
تاریخچه سمنان
پست الکترونیکی
تماس با ما
English
Skip Navigation Links
اخبار و رویدادها
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>اخبار و رویدادها</h5>
مدیریت و کارکنان
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>مدیریت و کارکنان</h5>
اساتید
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>اساتید</h5>
دانشجویان
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>دانشجویان</h5>
اقدامات در حال انجام
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>اقدامات در حال انجام</h5>
درباره دانشگاه
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>درباره دانشگاه</h5>

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

وحیده آریافر
ماشین نویس
3216 - 33654040
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

توران احمدی
متصدی امور آموزش
3239 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محمد اشـرفی
متصدی امور آموزش
3027 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

یعقوب اکبری
نگهبان
3250 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محمدابراهیم امینی پور
نگهبان
3250 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

رضا باقری وشنوئی
راننده
3255 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

عباس بهبهانی
کاردان انتشارات
3286- 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

علی محمد بینایی
تلفنچی
33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مرتضی جهانشیر
رئیس اداره امتحانات
3212 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

غلامرضا حسنان
حسابدار
3236 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مریم خراسانی
انتظامات خواهران
3250 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مصطفی خیرخواهان
کارشناس آموزش دانشکده مهندسی 2
------- 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مرضیه دامغانی
متصدی امور دفتری
3226- 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

جمشید دربان
رئیس اداره عمران
3287 - 33654040
حوزه عمرانی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مجید دوست محمدی
نگهبان
3250 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

غلامرضا دولت آبادی
راننده
3255 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مجید ذوالفقاری
کارشناس امور پژوهشی
3197 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محمد رحمتی
مسئول دفتر معاون اداری مالی
3277 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

علیرضا رستمی
کارشناس آموزش
3198 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

عباسعلی رضاکاظمی
مسئول خدمات
3219 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

عباسعلی سعدالدین
نگهبان
3060 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

سید مسعود سیادتی
کارشناس آموزش
3210 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

سید جواد شاهورانی ها
حسابدار
3268 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

علی صادقی
نگهبان
3072 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

سعید صولت
نگهبان
3003 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

علی طاهریان
حسابدار
3270 - 3354040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

احمد عالیشاه
کارشناس آموزش
3218 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محمد عربی
مدیر اداری
3226 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محسن علیان نژادی
کارشناس نرم افزار
3246 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

ابوالحسن عنایت زاده
حسابدار
3268 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

علی فدائی اسلام
رئیس اداره کارگزینی
3233 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

فاطمه فرساد
کارشناس آموزش
3239 - 3354040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

سعید قادری فر
مسئول دفتر معاونت عمرانی
3201 - 3354040
حوزه عمرانی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محسن قدس
کارشناس آموزش
3285 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

آمنه قربانی
کارشناس تربیت بدنی
3207 - 33654040
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محمدرضا کاشی
کاردان کارگاه
3390 - 33654040
حوزه پژوهش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

سید احمد کیاء
متصدی امور آموزش
3218 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

علی اصغر محسنی
خدمتگزار
3205 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

ریحانه مداح
کارشناس امور اداری
3350 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

زهرا مرادی نسب
کارشناس پژوهش
3238 - 33654040
حوزه پژوهش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محمدعلی مشعشع
کارشناس آموزش
3296 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

ابوالفضل معصومی
نگهبان
3072 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

قربانعلی مومن
کارشناس کارگاه
3390 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مهناز میرشکاری
متصدی امور آموزش
3243 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

سمیه وحدتی فر
کارشناس امور فوق برنامه
3248 - 33654040
حوزه ریاست
با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

حمیدرضا ارغوان
کاردان آزمایشگاه
3391 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

زمان امیرزاده
کارشناس مالی
3260 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

حمیده انگارنویس
کارشناس آزمایشگاه
3241 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مهدی بختیاری
کارشناس آزمایشگاه
3393 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مرتضی بیطرف
مسئول کتابخانه
3222 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

رضا حافظی
مسئول نقلیه
3255 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

سید جواد حسینی
نگهبان
3250 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

جمشید خراسانی
رئیس اداره گزینش
3274 - 33654040
حوزه ریاست

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مجتبی خیرخواهان
کارشناس آموزش
3238 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

روح اله داودی
کاردان آزمایشگاه
3015 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مجتبی دهرویه
رئیس اداره فارغ التحصیلان
3259 - 33654040
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

پدرام رایگان
کارشناس پژوهشی
3209 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

امین رستمی
کارشناس آموزش
3042 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

طاهره السادات رضوی
مسئول آموزش ضمن خدمت
3215 - 33654040
حوزه پژوهش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

میترا رهگشای
کارشناس آموزش
3033 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

قدمعلی زورمند
خدمتگزار
3390 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

عباس شاهمرادی
سرپرست نقلیه
3255 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

نسرین شمس الدین
کارشناس امور دانشجویی
3259 - 33654040
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

رضا صفائیان
کاردان آزمایشگاه
3393 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

علی ضمیری
مدیر اطلاعات و آمار و کامپیوتر
3197 - 33654040
حوزه پژوهش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

آرش طاهریان
کاردان امور دانشجویی
3207 - 33654040
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محمدرضا عراقی
تکنیسین آزمایشگاه
3008 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

حسین عمادی
کارشناس آموزش
3231 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مصطفی فخاریان
کارشناس کارگاه
3391 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

لیلا فرج زاده
کارشناس آموزش
3294 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

آزیتا فریور
کارشناس آموزش
3218 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

زهره قارونی
کارشناس آموزش
3034 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

حسن قدس نژاد
نگهبان
3070 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مریم قطبوعی
کارشناس امور دانشجویی
3227 - 33654040
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

ابراهیم کاشی
کارشناس آموزش
3025 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مجید کیائی
حسابدار
3269 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

نقی محمدپور
متصدی خوابگاه دانشجویی
33461683 - 33461686
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

امیر مداح
کارشناس کارگاه
3390 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

علی مزینانی
متصدی امور آموزش
3020 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

علیرضا ممیز
مسئول تاسیسات
3201 - 33654040
حوزه عمرانی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

سید مظفر موسوی
کارشناس آموزش
33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

حمیدرضا مولائی
نگهبان
3060 - 33654040
حوزه ریاست

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

فاطمه مومنی
متصدی امور آموزش
3206 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

رامین نصیری
متصدی خوابگاه دانشجویی
3361849 - 3361852
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

حسن نوری
مسئول کانون قرآن و عترت برادران
3242 - 33654040
حوزه ریاست

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

حسینعلی وفائی نژاد
راننده
3255 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مهدی یدالهی
سرنگهبان
3250 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محمد نصیری
حسابدار
3270 - 33654040
حوزه اداری مالی
با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محمدعلی اسیری
متصدی تدارکات
3272 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

رمضانعلی اعوانی
کارشناس آموزش
3034 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مرضیه امین الشرعی
ماشین نویس
3226 - 33654040
حوزه ریاست

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

علی باصری
نگهبان
3250-33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

شهلا برهانی
متصدی خوابگاه دانشجویی
33440029
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مجتبی رحیمیان
نگهبان
3250 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مریم تیموری
کارشناس کتابخانه
3222 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مریم حسن نو
ماشین نویس
3238 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مجید خدایـی
مدیر طرح و برنامه و بودجه
3203 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مجید خضری نژاد
نگهبان
3250 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

اکبر خیرخواهان
کاردان راه و ساختمان
3287 - 33654040
حوزه عمرانی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

علیرضا دربان
کارشناس امور مشمولین
3292 - 33654040
حوزه دانشجوئی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

عبدالکریم دوست
مدیر مالی
3271 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

علی دوستی
مسئول تربیت بدنی
3207 - 33654040
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

فریبا ذوالفقاری
متصدی خوابگاه دانشجویی
33440029
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

جمشید رئیسیان
نگهبان
3072 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

حسن رستم زاده
مدیر روابط عمومی
3276 - 33654040
حوزه ریاست

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محبوب رضاپور
متصدی خوابگاه دانشجویی
4440029
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مهدی رمضانی
کارشناس آموزش
3020 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

فرشته زرگر
کارشناس قرآن و عترت خواهران
3252 - 33654040
حوزه ریاست

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

فرامرز زیاری
کارشناس آموزش
3214 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محسن سهرابی
کارشناس آموزش
3020 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مهدی شاهورانی
کارشناس پژوهش
3246 - 33654040
حوزه پژوهش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

جعفر شهروی
کارشناس انبار
3394 - 33654040
حوزه پژوهش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

سید مهدی صفوی
کارشناس آموزش
3080 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

جلیل طاهریان
مدیر دانشجویی
3211 - 33654040
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مهدی عاطفی
نگهبان
3250 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

سکینه عرب حسن آبادی
انتظامات خواهران
3250 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

منیژه عموزاده
کارشناس آموزش
3243 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مهدی فرزاد
حسابدار
3269 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

رحمان قایبی
مسئول انبار
3245 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

فرامرز قربانی
متصدی تدارکات
3272 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

منصوره کاشفی
کارشناس آموزش
3279 - 33654040
حوزه آموزش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محمدرضا لوافیان
نگهبان
3072 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

محمدرضا محمودآبادی
مسئول انتظامات
3234 - 33654040
حوزه ریاست

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

ابراهیم مداح
حسابدار
3267 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

فاطمه مشتاقی آن
متصدی امور دانشجویی
3259 - 33654040
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

فرانک مصطفائی
کارشناس کتابخانه
3222 - 33654040
حوزه پژوهش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

سید حسین موسوی نژاد
مسئول اموال
3275 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

کاظم میراج
کارشناس پژوهش
3015 - 33654040
حوزه پژوهش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

راضیه ناظمیان
کارشناس امور دانشجویی
3237 - 33654040
حوزه دانشجویی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

ماشاءاله نظری
کارشناس پژوهش
3204 - 33654040
حوزه پژوهشی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

حسین یزدانپور
مسئول دبیرخانه
3238 - 33654040
حوزه اداری مالی

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

مجید یزدی
کاردان آزمایشگاه
3003 - 33654040
حوزه پژوهش

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

حسن یعقوبی
کارشناس امور فرهنگی
3242 - 33654040
حوزه ریاست

با راست کلیک و ذخیره تصویر ،به اندازه واقعی آن نگاه کنید

زهره ولی زاده پاشا
کارشناس آموزش
3262 - 33654040
حوزه آموزش

تابلوی اعلانات
>>آزمون زبان دانشجویان محترم مقطع دکتری
>>قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری
>>قابل توجه دانش آموختگان گرامی
>>اعطای تسهیلات بلند مدت ویژه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی
>>بیستمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی
>>ف
>>تعویق زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 93
>>اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93
>>آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
>>بیستمین دوره مسابقات سراسری قران و عترت

لینکهای ویژه
حراست سازمان


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

گالری تصاویر دانشگاه